UncategorizedSúťaž o voucher na klimatizácie, montáž alebo servis

 Pravidlá súťaže „Súťažte s nami“  #Vyhraj s Klimy.net 

 1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže  „Súťažte s nami“  #Vyhraj s Klimy.net  (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť TOP SERVICES, s.r.o., so sídlom Koprivnická 1/B, 84101 Bratislava a (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 1. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 20.05. do 06.06.2024.

 1. Účastníci Súťaže sú:

 • fyzické osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

 1. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý napíše do komentára pod príspevok na sociálnej sieti, či rád(a) upratuje alebo nie a prípadne pripojí vtipnú historku v súlade s pravidlami, ktoré sú aktuálne dostupné na webe Usporiadateľa –  www.klimy.net. Výhercovia budú 3 fyzické osoby, ktoré si môžu uplatniť 1. cenu VIVAX – Smart hodinky,  2. cenu – poukaz v hodnote 150 eur, a 3. cenu poukaz v hodnote 100 eur. Poukazy môžu výhercovia uplatniť na produkt – klimatizáciu s montážou alebo na servis, ktoré sú zverejnené na webe www.klimy.net. Hlavnú výhru si môžu prevziať  v počte 1ks osobne na Showroome Usporiadateľa. Výherca si môže uplatniť poukaz na akýkoľvek model klimatizácie s montážou výhradne značky MITSUBISHI, DAIKIN, TOSHIBA, SINCLAIR a VIVAX, zverejnený na webe www.klimy.net.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viac krát.

Usporiadateľ vyžrebuje 3 výhercov.

Úplné znenie statusu:

🎉 Súťažte s nami! 🎉
Naši technici doťuknú robotu, naozaj dokonca. Aj si po sebe upracú.
Zapojte sa do našej súťaže a vyhrajte:
🥇 Štýlové smart hodinky od značky Vivax
🥈 Voucher v hodnote 150 € na naše služby
🥉 Voucher v hodnote 100 € na naše služby
Ako sa zapojiť?
Dajte like na tento príspevok 👍
Dajte follow na našom instagrame @klimy.net_klimatizacie. 📲
Označte do komentára niekoho kto rád alebo nerád upratuje😁📝
Nejaká vtipná príhoda je len bonus. Nezmeškajte svoju šancu! Veľa šťastia! 🍀 #súťaž #vyhraj #hodinkyvivax #vivax #servisklimatizácie #voucher #spokojnyklientjenasciel #klimatizacie
Výhercu žrebujeme vo štvrtok 06.06.2024.
 
 1. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 06.06.2024 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 3 výhercov. Poriadie výhercov je od 3. miesta až po 1. 

 1. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá 3 výhercom nasledovné výhry:

1x Smart hodinky zn. VIVAX (ružová) – osobne po dohode na Showroome Usporiadateľa 

1 x poukaz na nákup klimatizácie s montážou v hodnote 150 eur 

1 x poukaz na nákup klimatizácie s montážou v hodnote 100 eur

Výherca si môže prostredníctvom správy na sociálnej sieti, mailom na info@klimy.net, alebo telefonicky na tel. čísle + 421 911 984 449 objednať produkt – servis klimatizácie alebbo klimatizácia s montážu z webu www.klimy.net, z ktorého mu Usporiadateľ poskytne zľavu vo výške výherného poukazu. Ceny na webovej stránke Usporiadateľa sú finálne ceny, z ktorých si môže výherca uplatniť zľavu vo výške hodnoty poukazu. Poukaz môže výherca uplatniť do 30.9.2024. Usporiadateľ realizuje montáž alebo servis klimatizácie v Bratislave a v okolí max. do 70 km. K cene na webe bude pripočítaná osobitná položka – doprava mimo Bratislavu. Smart hodinky značky VIVAX výherca obdrží a získa prezvatím osobne na Showroome Usporiadateľa na adrese: Koprivnická 1/B, 84101 Bratislava – Dúbravka.

 1. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresu bydliska za účelom doručenia výhry do súkromnej správy na sociálnej sieti. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. 

 1. Osobné údaje:

Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu užívateľského mena používaného na sociálnej sieti a údajov uvedených v komentári, ak obsahuje osobné údaje alebo fotografie za účelom zaradenia do súťaže a v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže a v prípade súhlasu na zaslanie výhry na dobu troch mesiacov od vyžrebovania výhercov. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné i na webe www.klimy.net.

 1. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti  vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 20.5.2024

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Odoslať