I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť TOP SERVICES s.r.o., IČO 47 486 449, so sídlom Sklenárova 8, 821 09 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka č. 107647/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo ,,dodávateľ“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.klimy.net v sekcii „O nás“.

Kupujúcim  je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo aktivity. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Montážou sa rozumie služba kompletnej odbornej inštalácie klimatizačného zariadenia, tepelného čerpadla, rekuperácie a pod., podľa konkrétneho pracovného popisu, a postupu vrátane uvedeného montážneho, kotviaceho, a spojovacieho materiálu, dopravy, uvedených pri jednotlivých tovaroch umiestnených na webových stránkach predávajúceho, alebo uvedených v jednotlivých cenových ponukách zasielaných elektronickou formou alebo prezentovaných osobne alebo telefonicky priamo kupujúcemu/kupujúcim.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť zmluva.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je i reklamačný poriadok ktorý je dostupný na webovom sídle predávajúceho, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru a/alebo služby predávajúcim na webovú stránku – klimy.net, alebo je to zaslanie konkrétnej cenovej ponuky elektronickou formou do mailovej schánky kupujúceho alebo prezentácia cenovej ponuky telefonickou formou, alebo ústnou formou osobne zo strany predávajúceho, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a riadnym potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Pred riadnym potvrdením objednávky predávajúci zasiela kupujúcemu informatívny email/pokyny na jeho zadaný a ním uvedený a sprístupnený email, na vznik kúpnej zmluvy však tento email nemá vplyv, nakoľko obsahuje informácie o platobných podmienkach, kontaktoch a pod. Zaslaná objednávka je pre kupujúceho spotrebiteľa záväzná. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom na základe informácií dostupných na webovej stránke predajcu, v zmysle zaslanej cenovej ponuky v mailovej, ústnej alebo osobne odprezentovanej forme, a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky, ale prioritne budú riešené alternatívnym spôsobom riešenia sporov – mediáciou prostredníctvom mediátora zapísaného v zozname mediátorov vedenom na príslušnom orgáne. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Všetky osobné údaje, ktoré získa predávajúci sa riadia v zmysle platného a účinného znenia dokumentu – Bezpečnosť a ochrana informácií spol. TOP SERVICES, s.r.o. , ktorý je dostupný na webovom sídle www.klimy.net v časti – Zákaznícka sekcia.

III. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope, v zaslaných cenových ponukách, alebo v cenových ponukách odprezentovaných telefonicky alebo osobne sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

IV. Objednávka

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou (vrátane DPH) a všetkými ďalšími poplatkami (dopravné, poštovné, balné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Zaslaná objednávka zo strany kupujúceho je záväzná.

Objednávať tovary/služby je možné prostredníctvom e-shopu (rozhranie webovej stránky www.klimy.net) alebo mailovou formou (kontaktný formulár je k dispozícii na webovej stránke/alebo na adresu: info@klimy.net), alebo telefonicky na číslach uvedených na webovom portáli predávajúceho.

Ak predávajúci nie je schopný riadne a včas zabezpečiť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky, a to napriek vynaloženiu rozumne očakávanému maximálnemu úsiliu, napr. z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, nie je momentálne dostupný u výrobcu, dovozcu alebo na externom sklade dodávateľa, alebo z dôvodov vis major, môže objednávku predávajúci stornovať,  pričom je povinný telefonicky alebo emailom o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť alebo ak si kupujúci objednal tovar so službou, ktorú nie je predávajúci schopný, napriek maximálnemu úsiliu dodať a vykonať.

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Formulár o odstúpení od zmluvy má kupujúci k dispozícii v emailovej podobe, ktorý mu bol doručený pri potvrdení objednávky. Kupujúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Odstúpenie a tovar zasielajte na korešpondenčné sídlo spoločnosti:

TOP SERVICES, s.r.o.

Drobného 6, 841 01 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Tovar vzhľadom na svoju povahu nie je možné prijať, ak bol inštalovaný.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 od prevzatia plnenia
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ďalej spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení § 7 ods. body a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

VI. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti s vydaním paragonu z elektronickej virtuálnej registračnej pokladne na vopred dohodnutom mieste/alebo zaslaním e-mailovou formou,
 2. platba vopred bankovým prevodom ( v zmysle vystavenej zálohovej faktúry).
 3. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line ak je možné),
 4. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca len ak je to možné a uvedené výslovne na webovom portáli predajcu),
 5. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),
 6. na splátky (cez partnera HOMECREDIT)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

VII. Dodacie podmienky

Zasielanie prepravnou službou – SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať vybranou prepravnou službou alebo inou spoločnosťou, s ktorou predávajúci aktuálne kooperuje.  Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie, t.j. pripísanie kúpnej ceny na účet predávajúceho. Prepravná služby garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR v najbližší pracovný deň po dni podania na prepravu (D +1) zo strany predávajúceho, ktorý je povinný vybaviť odbavenie (zaslanie) tovaru podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia kúpnej ceny na jeho účet. V prípade objednania tovaru aj so službou, konkrétne montáž predávajúci vybaví doručenie tovaru a odbornú montáž/inštaláciu podľa kapacitných možností čo v najkratšom čase, najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia kúpnej ceny na jeho účet.

Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ceny dopravy nájdete na webovej stránke predávajúceho alebo v cenovej ponuke zaslanej mailovou formou kupujúcemu, alebo telefonicky/osobne odprezentovanej.

Dopravu v rámci Bratislavy, t.j. do mestských častí Bratislava I až Bratislava V vykonáva zodpovedná a poverená osoba predávajúceho, v prípade objednávky cez e-shop, t.j. cez elektronické rozhranie je doručenie zdarma, V prípade telefonickej objednávky, mailovej objednávky, alebo objednávky po vykonaní obhliadky sa cena prepravy riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Doprava pri objednávke tovaru s montážou je už započítaná v cene dodávky diela v rámci Bratislavského kraja, a táto položka je výslovne uvedená v zaslanej cenovej ponuke, alebo uvedená pri telfonickej/osobnej prezentácii. Mimo tohto kraja sa cena dopravy riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky, pričom predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti vopred.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť produktu, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@klimy.net, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade využitia dopravy v rámci mesta – Bratislava Vám bude predložený doklad o prevzatí tovaru (odovzdávací protokol) od poverenej osoby. Predmetný doklad je potrebné podpísať a uviesť dátum a čas prevzatia. Pred podpisom je potrebné, aby podnikateľ alebo spotrebiteľ (odporúčané) tovar skontroloval a prípadné poškodenie obalu, tovaru alebo podobne ihneď oznámil poverenej osobe, ktorá prepravu vykonala. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od poverenej osoby, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou s tým, že zásielka/tovar sú napr. neúplné alebo poškodené. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od poverenej osoby prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@klimy.net.

VIII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad, faktúra alebo v prípade objednávky tovaru so službou, ktorou je odborná montáž, je to záručný list – formulár Záručný list predložený a podpísaný zo strany predávajúceho, ako aj kupujúceho a/alebo riadny daňový doklad (faktúra, VRP).

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 26.05.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.